1. GELDIGHEID

1.1. Deze overeenkomst is geldig voor één jaar..

1.2. Om onder de voorwaarden van de offerte te vallen, geldt een inschrijfperiode zie geldigheidsdatum offerte. Wanneer niet tijdig ingetekend wordt, vervallen de gunstige voorwaarden van deze aanbieding.

1.3. Jaarlijks wordt een nieuw voorstel opgemaakt en goedgekeurd.

2. SERVICE EN KALIBRATIE

2.1. OPTIE A: omvat één volledige service- en kalibratiebeurt per jaar

2.1.1. Een servicebeurt omvat:

 • Inspectie van de algemene toestand van het toestel.
 • Controle en eventuele reiniging van de sensoren.
 • Controle van alle bewegende delen van het toestel.
 • Testen van alle regelsystemen op de gemeten en ingestelde waarden.
 • Controle van het beveiligingscircuit.
 • Vervangen, indien nodig, van onderdelen zoals luchtfilters, waterfilters, lampen en lichtfilters (onderdelen niet inbegrepen, zie punt 5 en 6).
 • Noteren van opmerkingen van de gebruikers.

2.1.2. Een kalibratiebeurt omvat:

 • Opmeten van alle parameters voorafgaande aan de kalibratie.
 • Bijstellen – indien mogelijk – van de parameters aan de hand van de door de fabrikant gestelde maximale afwijkingen.
 • Opmeten en noteren van alle parameters.
 • Controles en kalibraties worden uitgevoerd door bevoegde servicetechnici.
 • Voor de kalibratie worden meetmiddelen gebruikt die door een onafhankelijke organisatie gecertifieerd zijn.

2.1.3. Service- en kalibratiecertificaat:

 • Er wordt een uniek kalibratiecertificaat opgemaakt en toegestuurd.
 • Verificaties / kalibraties die door Rycobel uitgevoerd worden, zijn in overeenstemming met de clausule “Beheersen van Keuring- en Beproevingsmiddelen” zoals bepaald door kwaliteitsborgingsystemen ISO 9001/2 waarbij het toestelcertificaat samen met het rapport, de registratie van de uitgevoerde kalibratie kunnen vormen.
 • Indien de meest kritische parameter(s) in de kalibratie wordt gedaan binnen onze ISO 17025 scope, zal het kalibratierapport worden geleverd onder accreditatie van ISO 17025.

2.2. OPTIE B: omvat twee volledige service- en kalibratiebeurten OPTIE A per jaar.

3. HERLEIDBAARHEIDSKETEN

3.1. De meetmiddelen die door Rycobel aangewend worden om verificaties / kalibraties uit te voeren zijn volgens een herijkingschema op regelmatige tijdstippen door erkende organisaties geverifieerd.

3.2. Voor het sluiten van de herleidbaarheidsketen van de door Rycobel gebruikte meet- en kalibratiemiddelen kan een kopie van de kalibratiecertificaten van de aangewende toestellen opgevraagd worden. Een kopie hiervan wordt per post samen met de certificaten opgestuurd indien deze optie aangekruist werd op het servicecontract. Dan worden deze exemplaren opgestuurd tegen het forfaitaire bedrag onafhankelijk van het aantal gebruikte meetmiddelen.

4. UITSLUITINGEN & VOORWAARDEN

4.1. Gebreken op de toestellen worden vooraf door de klant gemeld om een reparatie mogelijk te maken.

4.2. Toestellen waaraan onderhoud of reparaties werden uitgevoerd door een niet door Rycobel aangestelde of erkende persoon worden uitgesloten.

4.3. Toestellen die niet geïnstalleerd of gebruikt werden volgens de specificaties van de fabrikant of die uitgerust zijn met niet-originele verbruiksgoederen.

4.4. Toestellen die in een dermate slechte toestand verkeren dat ze voor reparaties dienen teruggestuurd te worden naar de fabrikant.

4.5. De kosten voor reparatie en/of herinstallatie worden separaat verrekend volgens het gebruikelijk tarief.

4.6. Toestellen die niet het voorgeschreven regelmatige onderhoud hebben gekregen worden uitgesloten.

4.7. Alle geplaatste onderdelen of gebruikte materialen worden extra in rekening gebracht.

4.8. Extra tijd noodzakelijk als gevolg van ontoegankelijkheid van de apparatuur, verkeerd gebruik, verplaatsing van de apparatuur, veiligheidsprocedures, onbeschikbaarheid of nalatigheid kan doorgerekend worden.

4.9. De technische medewerker dient de mogelijkheid te hebben om dicht bij het toestel te kunnen parkeren en zo de nodige materialen bij de hand te hebben. Alle extra tijd ten gevolge van een ver afgelegen parkeerplaats kan afzonderlijk gefactureerd worden.

5. PRIJS

5.1. De offerte biedt een totaalprijs voor de service en kalibratie van de vermelde toestellen incl. reis- en eventuele verblijfkosten.

5.2. De totaalprijs van de offerte is enkel geldig indien alle vermelde apparaten in eenzelfde periode een service- en kalibratiebeurt ondergaan. Indien deze periode opgesplitst wordt, worden nieuwe offertes opgestuurd ter goedkeuring.

5.3. Extra kosten als gevolg van zaken beschreven in bovenstaand punt 5 worden separaat verrekend.

5.4. De prijs is bindend voor het jaar 2021 en omvat de servicebeurt, de kalibratiebeurt en het certificaat van de kalibratie.

5.5. Een kopie van een certificaten van de gebruikte meet- en kalibratiemiddelen kan bekomen worden tegen een forfaitaire kost van 25 euro.

5.6. De eventueel vervangen onderdelen en herstellingen worden separaat verrekend.

5.7. Bij tussentijdse reparaties van deze toestellen wordt een korting gegeven op werk- en reiskosten (niet geldig voor onderdelen)

 • Optie A: 15% op de gebruikelijke tarieven
 • Optie B: 25% op de gebruikelijke tarieven

5.8. GRATIS telefonische ondersteuning voor de toestellen inbegrepen in dit contract

5.9. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw. De totaalprijs van de offerte wordt gefactureerd na iedere serviceronde


Vraag uw service contract aan!